نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی
48 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی , شماره 55 , بهار 89
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در نوشتار حاضر , نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت را از منظر حکیم متأله حضرت آیت الله جوادی آملی با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی مورد بررسی قرار داده ایم و در این راستا دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اهداف آن ، ساختارها و کارویژه های نظام سیاسی اسلام از دیدگاه معظم له ترسیم گردیده است. در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محور، عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت تبیین شده است. و به کار ویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است . به طور کلی از دیدگاه ایشان , ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار بوده و در عصر غیبت , فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم علیه السلام , رهبری و ولایت امر را برعهده دارد و حقیقت چنین حاکمیتی به حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصرغیبت خواهد بود . مشروعیت چنین حکومتی از دیدگاه ایشان بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم هرچند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی نیازمند همراهی و پذیرش مردم است .از این رو اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد . واژگان کلیدی: نظام سیاسی اسلام ، ولایت فقیه، مدل تحلیل سیستمی